ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ
УЕБСАЙТА WWW.HEADHUNTERS.BG
 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. С тези общи условия за ползване („Общи условия”) се уреждат условията и реда за предоставяне на услуги („Услуги”) на потребителите на сайта www.headhunters.bg („Сайт”) чрез достъпа до и използването на неговите ресурси, както и договорните отношения между „Хедхънтърс” ЕООД („Администратор”) и потребителите по повод на тези Услуги, включително правата и задълженията на страните.
  2. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ СЪДЪРЖАТ РАЗПОРЕДБИ С ПРАВНО ОБВЪРЗВАЩА СИЛА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И АДМИНИСТРАТОРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И УСЛУГИТЕ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ СА ЗАПОЗНАТИ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМАТ ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ГИ СПАЗВАТ. При регистрацията си потребителите декларират и изрично, че са запознати с Общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват – попълването на полето „Съгласен съм с Условията за ползване” и натискането на бутона „Регистрация” съставляват правно валидни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. На основание разпоредбите на Закона за електронната търговия, текстът на Общите условия е публикуван на Сайта и е достъпен от всяка негова страница на следния URL адрес: http://headhunters.bg/bg/terms-and-conditions – по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
  3. Информацията по-долу се предоставя на основание Закона за електронната търговия:
   1. Наименование на Администратора: „Хедхънтърс” ЕООД;
   2. Седалище и адрес на управление и данни за кореспонденция: гр. Бургас, ж. к. „Лазур”, бл. 46, вх. А, ет. 8, ап. 2, ПК 8000; Телефон: +359 9882 35090; Адрес на електронна поща: office@headhunters.bg;
   3. Вписване в публични регистри: а) Търговски регистър към Агенция по вписванията на Р. България: 204415106; б) Регистър към Агенция по заетостта за извършване на посредническа дейност по наемане на работа с Удостоверения за регистрация № 2258/20.04.2017 г. (за България) и № 2259/20.04.2017 г. (за чужбина); в) Регистър на администраторите на лични данни: № 426134.
  4. Потребител е всяко лице, посетило и ползващо Сайта („Потребител”). На Потребителите се осигурява възможност за регистрация, която е доброволна и се извършва съгласно т. 4.1. и сл. по-долу. Потребителите се регистрират като агенции за подбор на персонал (търговци, извършващи посредническа дейност по наемане на работа – по-долу наричани още и „Агенции”) , като работодатели (търговци, разполагащи със свободни работни места, които желаят да запълнят – по-долу наричани още и „Работодатели”) и кандидати ( физически лица, търсещи работа).
   1. Потребителите, желаещи да се регистрират като Агенции, трябва да попълнят регистрационна уеб форма, публикувана и достъпна на следния URL адрес: http://headhunters.bg/bg/register/agency. При регистрацията си Агенциите предоставят следните данни за себе си: имейл, имена, име на компанията, информация за компанията, позиция в компанията, телефонен номер, адрес, регистрационен номер; Агенциите посочват и парола за достъп до техните акаунти.
   2. Потребителите, желаещи да се регистрират като Работодатели, трябва да попълнят регистрационна уеб форма, публикувана и достъпна на следния URL адрес: http://headhunters.bg/bg/register/employer. При регистрацията си Работодателите предоставят следните данни за себе си: имейл, имена, име на компанията, сфера на работа, информация за компанията, позиция в компанията, телефонен номер, адрес; Работодателите посочват и парола за достъп до техните акаунти.
   3. Потребителите, желаещи да се регистрират като Кандидати, трябва да попълнят регистрационна уеб форма, публикувана и достъпна на следния URL адрес: https://headhunters.bg/bg/register/candidate. При регистрацията си Кандидатите предоставят следните данни за себе си: имейл, имена, тел. номер. Кандидатите посочват и и парола за достъп до техните акаунти.
   4. С попълване на полето „Съгласен съм с Условията за ползване” и натискането на бутона „Регистрация”, Потребителите декларират, че предоставените данни съгласно т.т. 4.1. и 4.2. по-горе са верни, пълни и точни, като се задължават да ги актуализират своевременно при настъпила промяна.
   5. Акаунтите на Агенциите и Работодателите подлежат на одобрение от страна на Администратора, който си запазва правото по негова свободна преценка да осъществява контакт с Агенциите и Работодателите с цел верифициране на предоставените от тях данни – както преди, така и след одобрение на регистрацията. При одобрение на регистрацията съответните регистрирани Потребители получават по електронна поща потвърждение за активирането на техните акаунти.
   6. Акаунтите на Кандидатите не подлежат на специално одобрение от страна на Администратора, който си запазва правото по негова свободна преценка да осъществява контакт с Кандидатите с цел верифициране на предоставените от тях данни. След регистрация кандидатите получават въсможност да прикачат макс. до три документа в WORD, PDF или JPEG формат, като е желателно поне единият докуемент да е автобиография.Другите документи могат да бъдат препоръка, диплома, снимка в работна среда и др. Акаунтите на кандидатите могат да бъдат изтривани от системата по тяхно желание след уведомяване на администратора.
   7. В резултат на извършена и одобрена регистрация, Администраторът създава акаунти на регистрираните Потребители, достъпът до които се осъществява с въвеждане на електронен адрес и парола (влизане/логване в системата на Сайта).
 2. УСЛУГИ
  1. Администраторът предоставя на Потребителите безплатно или срещу възнаграждение предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителите на тези Общи условия, както и на посочени на съответните страници в Сайта (доколкото е приложимо) допълнителни изисквания и условия за конкретните Услуги.
  2. Сайтът представлява иновативна уеб платформа за свързване на Агенции и Работодатели с цел намирането и назначаването на подходящи кандидати на свободните работни места на Работодателите, което свързване се извършва посредством системата на Сайта, осигуряваща техническа функционалност за публикуване от стана на Работодателите на текстова информация под формата на обяви („Позиции”) и изпращането от страна на Агенциите на кандидати за съответните Позиции.
  3. Предоставяните на Агенциите Услуги се изразяват в осигуряване на достъп до платформата и възможност за ползване на нейните информационни ресурси и технически функционалности с цел разглеждане на публикувани Позиции и изпращане на кандидати, отговарящи на изискванията на съответната Позиция.
  4. Предоставяните на Работодателите Услуги се изразяват в осигуряване на достъп до платформата и възможност за ползване на нейните информационни ресурси и технически функционалности с цел публикуване на Позиции и получаване от заинтересовани Агенции на кандидати за тяхното запълване.
  5. Услугите за Агенциите са безплатни за тях. Услугите за Работодателите са платени, но възнаграждение се дължи и заплаща единствено при назначаване на кандидат на съответната Позиция. Възнаграждението на Администратора се заплаща заедно с това на съответната Агенция, осигурила назначения кандидат, като въпросите относно размера, сроковете и начините на плащане са уредени в т.т. 26-29 по-долу.
  6. Извън възможността за преглед на публично достъпното съдържание на Сайта, всички други Услуги са достъпни единствено за регистрирани Потребители.
 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  Права и задължения във връзка с публикуването на Позиции

  1. Администраторът осигурява на Работодателите виртуално пространство за публикуване на Сайта на вниманието на Агенциите на свободни работни места (Позиции) на Работодателите. Администраторът няма задължение да изготвя Позициите на Работодателите – последните следва лично да попълнят и предоставят необходимата информация, като за целта е необходимо да влязат в системата на Сайта, използвайки потребителските си данни за достъп. Работодателите имат право да публикуват неограничен брой Позиции.
  2. Съдържанието на Позициите на Работодателите се определя свободно от последните в рамките на предвидените от Администратора технически параметри (описание на длъжността, включително детайли за предлагания трудов договор; изисквания за заемане на длъжността, включително необходими документи за кандидатстване и начин на провеждане на процедурата за подбор на кандидатите, и др.). Позициите съдържат и данни за Работодателя, публикувал съответната Позиция, по-конкретно: име на компанията и информация за компанията (предоставени от Работодателя в процеса на регистрация).
  3. Позициите включват задължително и обособена част, съдържаща размера на възнаграждението, което Работодателите имат възможност и желание да заплатят за посредническата дейност по намиране на подходящ кандидат за съответната Позиция. Работодателите едностранно и свободно определят размера на възнаграждението, като Агенциите от своя страна преценяват дали последното ги устройва и дали желаят да предложат кандидати за съответната Позиция.
  4. Съдържанието на Позициите се изписва на български (кирилица) и/или на английски език и трябва подробно, точно и ясно да описва свободното работно място и свързаната с него информация. Не се допуска публикуването на невярна, подвеждаща или неподходяща (несвързана с конкретната Позиция) информация. Не се допуска дублиране при публикуването на Позиции.
  5. Позициите се активират/публикуват на Сайта след одобрение от страна на Администратора. Последният има право да отказва публикуването на Позиции, чието съдържание по негова свободна преценка противоречи на Общите условия или приложимото законодателство, нарушава чужди права или описаните в предходната точка правила за публикуване.
  6. Работодателите имат право по своя свободна преценка да спират (временно или за постоянно) своите Позиции, както и да променят/допълват включената в тях информация. Работодателите са задължени да затварят своите Позиции, когато на тях бъдат назначени кандидати – без значение дали това е станало посредством платформата на Сайта или не. В допълнение към това Работодателите са задължени също така да уведомяват Администратора за всеки случай на избиране, одобряване и назначаване на кандидат; уведомяването се извършва с електронно съобщение до посочения в началото адрес на електронна поща. Администраторът има право служебно да затваря Позиции, за които е получил информация, че са били успешно заети и които Работодателят е пропуснал лично да затвори. Затворените Позиции се изтриват от Работодателите по тяхна преценка или от Администратора – по негова свободна преценка или по искане на съответните Работодатели.
  7. Администраторът осигурява техническа възможност за Работодателите да извършват справки в онлайн режим относно публикуваните от тях Позиции, включително относно изпратените от заинтересовани Агенции и одобрени от Администратора кандидати.

  Права и задължения във връзка с изпращането на кандидати

  1. За да прегледат публикуваните от Работодателите Позиции и за да могат да изпращат кандидати за тяхното запълване, Агенциите е необходимо да влязат в системата на Сайта, използвайки потребителските си данни за достъп. Администраторът като регистрирана агенция за подбор на персонал (съгласно посочените в т. 3.3. по-горе удостоверения за регистрация) също има право да изпраща свои кандидати по публикуваните на Сайта Позиции.
  2. В случай, че Агенциите разполагат с подходящи кандидати, отговарящи на изискванията, и обявеното от Работодателите възнаграждение ги устройва (Агенциите получават 71% от това възнаграждение – вж. т.т. 26-29 по-долу), то те биха могли да изпратят кандидати за запълване на Позициите. Агенциите изпращат своите кандидати посредством използването на намиращия се в края на Позицията линк „Изпрати кандидат”, водещ до уеб форма, даваща възможност за посочване на имената на кандидатите и качване на техните автобиографии; уеб формата се изпраща с натискането на бутон „Изпрати”. Агенциите могат да участват по неограничен брой Позиции, с неограничен брой кандидати (без да се допуска дублиране).
  3. Кандидатите и техните автобиографии се предоставят на Работодателите след одобрение от страна на Администратора. Последният има право да не одобрява кандидати, които по негова свободна преценка не отговарят (включително частично) на обявените в Позициите изисквания на Работодателите.
  4. Агенциите нямат право да предлагат директно (без посредничеството на Администратора) на Работодателите свои кандидати, нито да комуникират директно с Работодателите по какъвто и да било начин по повод на публикуваните на Сайта Позиции. С посредничеството на Администратора (с електронни съобщения до посочения в началото адрес на електронна поща) се провежда и комуникацията между Работодателите и Агенциите по повод организирането на интервютата на избраните кандидати (или провеждането на друга процедура на Работодателите за подбор на кандидатите), предоставянето на документи (например, по започване на работа, проект на трудов договор) и др. под.
  5. Агенциите отговарят за информирането на своите кандидати за избирането им за интервю, одобряването им за съответната Позиция и др. под., както и съдействат на последните по всякакъв друг начин в съответствие с постигнатата между тях договореност.
  6. Администраторът осигурява техническа възможност за Агенциите да извършват справки в онлайн режим относно изпратените от тях кандидати.

  Права и задължения във връзка с назначаването на кандидати

  1. Позициите нямат характера на оферта, а на покана към Агенциите да изявят интерес и да предложат на Работодателите подходящи кандидати за назначаване на техните свободни работни места, описани в съответните Позиции. Позициите предоставят информация на вниманието на регистрираните в Сайта Агенции, желаещи да използват Услугите за намирането на работа на своите клиенти (лица, търсещи работа).
  2. Правна връзка и договорни отношения между Агенциите и Работодателите възникват с назначаването на предложен от Агенциите кандидат, по отношение единствено на конкретното назначение.
  3. По силата на така възникналите договорни отношения Работодателите се задължават да заплатят предварително определеното от тях възнаграждение. Възнаграждението се дължи на Администратора и съответната Агенция в следното съотношение: 29% (двадесет и девет процента) за Администратора и 71% (седемдесет и един процента) за Агенцията. Възнаграждението в пълен размер се заплаща по сметка на Администратора, който след това превежда на съответната Агенция дължимата й се част. Когато Администраторът е действал като Агенция, осигурявайки и изпращайки назначения от Работодателя кандидат, той има право да получи 100% (сто процента) от възнаграждението на Работодателя.
  4. Плащането се извършва по банков път (по публикувана на Сайта банкова сметка на Администратора) в 7-дневен срок от датата на започване на изпълнението на трудовото правоотношение (явяването на работа на назначения кандидат) и след изпращане на фактура от страна на Администратора на съответния Работодател. Работодателите са задължени да уведомяват Администратора (с електронно съобщение до посочения в началото адрес на електронна поща) за явяването на назначения кандидат в срок не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа от явяването.
  5. Ако назначеният кандидат не се яви и не започне работа, както е уговорено, Работодателите не дължат заплащането на възнаграждение. Ако назначеният кандидат започне работа, но напусне или е отстранен от Работодателя в рамките на 7 (седем) дни от началото на трудовото правоотношение, Работодателят дължи на Администратора възнаграждение в размер на 29% (двадесет и девет процента) от предварително обявената сума; в този случай Работодателят не дължи възнаграждение на Агенцията. Ако Работодател получи автобиография на кандидат, който не одобри и не назначи на съответната Позиция, но впоследствие в рамките на 12 (дванадесет) месеца, считано от публикуването на Позицията, го назначи на друга позиция/длъжност, то Работодателят дължи възнаграждение на Администратора и Агенцията в пълен размер съобразно обявеното в Позицията. Работодателите са задължени да уведомяват Администратора (с електронно съобщение до посочения в началото адрес на електронна поща) за всяко от посочените в предходните изречения обстоятелства в срок не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа от момента на настъпването им.
  6. Възнаграждението на Агенциите (полагащата им се част в размер на 71%) се превежда от Администратора в 30-дневен срок от получаването на плащането от съответния Работодател и след предоставяне на надлежна фактура от страна на Агенциите. Полагащото се на Агенциите възнаграждение се превежда по сметка на Администратора, но е собственост на съответните Агенции.

  Общи права и задължения

  1. При ползването на Сайта и Услугите, Потребителите се задължават: а) да спазват българското законодателство и разпоредбите на Общите условия; б) да не накърняват или възпрепятстват наличността, надеждността и качеството на Услугите; в) да уведомяват незабавно Администратора за всеки случай на осъществен неправомерен достъп до техните акаунти, включително и при вероятност от осъществяването на такъв; г) да уведомяват незабавно Администратора за неподходящо съдържание или невярна информация.
  2. При ползване на Услугите, Потребителите също така се задължават да не публикуват и/или пренасят съдържание, което: а) накърнява правата, законните интереси и доброто име на другиго, включително правата на интелектуална собственост; б) представлява търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация.
  3. Администраторът има право:
   1. да спира предоставянето на Услуги по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не само, поради актуализации, подобрения или профилактика;
   2. да прекратява предоставянето на Услуги без да обосновава причини за това – по всяко време и без предварително предупреждение;
   3. да ограничава достъпа до Услуги на всеки Потребител, за когото прецени по собствено усмотрение, че нарушава разпоредбите на Общите условия или приложимото законодателство. Ограничаването се извършва по избрани от Администратора технически начини, включително посредством деактивиране и/или изтриване на регистрацията на регистрирани Потребители и/или на публикуваното от тях съдържание, без за това да се дължи предварително предупреждение. Администраторът уведомява по електронна поща съответните регистрирани Потребители за съответните действия.
  4. С приемането на Общите условия, Потребителите декларират изрично съгласието си да получават от Администратора съобщения в електронна форма съгласно чл. 5 от Закона за електронния документ и електронния подпис на предоставените от тях електронни адреси.
 4. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
  1. Администраторът няма обективната възможност да контролира сайтовете и ресурсите, достъпни посредством публикуваните и разположени на Сайта електронни препратки. Администраторът няма и законово задължение да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. Администраторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването на съдържание, осигурено от регистрирани Потребители или рекламодатели, или съдържание достъпно посредством публикувани и разположени на Сайта електронни препратки.
  2. Администраторът няма задължението и не гарантира, че Услугите ще удовлетворят изискванията на Потребителите, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. В случаите по т. 32 по-горе Администраторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребители, настъпили вследствие спирането, прекратяването или ограничаването на Услугите.
  3. Потребителите декларират, че използването на Услугите е изцяло на техен риск, като се съгласяват, че Администраторът не отговаря за евентуално причинени на Потребителите вреди, освен ако последните са резултат от умишлени действия или груба небрежност на Администратора.
  4. Регистрираните Потребители са длъжни да пазят в тайна своите пароли, като отговарят за всички последствия и действия, които се извършват от тях или от трети лица чрез използването им.
  5. Потребителите се задължават да обезщетят и да освободят от отговорност Администратора при съдебни искове и други претенции на трети лица за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с нарушение или неспазване на разпоредбите на Общите условия.
  6. Администраторът и Агенциите не носят отговорност при неизпълнение на трудовите договори, сключени чрез тяхното посредничество между Работодателите и кандидатите. Администраторът не е страна в договорните отношения между Агенциите и Работодателите, като не отговаря и не гарантира надлежното изпълнение на задълженията на страните по тези отношения.
  7. При неизпълнение на задължението по т. 21 по-горе, отнасящо се до забраната за директна комуникация между Агенциите и Работодателите по повод на публикувани на Сайта Позиции, неизправната страна се задължава да заплати на Администратора за всеки отделен случай неустойка в двукратния размер на възнаграждението, обявено в съответната Позиция.
 5. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
  1. Авторските права, търговските марки и всички други права на интелектуална собственост върху материали и файлове, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн и изходен код, принадлежат на Администратора и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство. Ползвайки Сайта и Услугите, Потребителите не придобиват каквито и да било права на интелектуална собственост върху тези материали и ресурси, съответно нямат и право да използват последните по какъвто и да било начин без изричното писмено съгласие и разрешение на Администратора.
  2. Потребителите декларират, че са собственик или че са получили необходимото съгласие на собственика, на всички и всякакви материали, които публикуват на Сайта. По силата на тези Общи условия Потребителите предоставят на Администратора неизключително, безсрочно, неотменимо и безвъзмездно право за използване на всички материали, които публикуват на Сайта. С оглед избягването на всякакво съмнение, Потребителите изрично се съгласяват, че Администраторът има право да използва без ограничения и без да дължи възнаграждение осигуреното от Потребителите съдържание с рекламна цел, включително в социални медии и мрежи, информационни сайтове и други интернет платформи, които използва.
 6. ЛИЧНИ ДАННИ
  1. С приемането на Общите условия, Потребителите се съгласяват изрично със събирането и обработването от страна на Администратора на предоставяните от тях лични данни, както и декларират, че са получили съгласието на третите лица, за които се отнасят личните данни, или че обработват и предоставят такива лични данни на друго законово основание. Администраторът събира и обработва лични данни на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на: а) получено изрично съгласие; б) изпълнение на задълженията на страните във връзка с предоставянето на Услугите.
  2. Начини за събиране на лични данни:
   1. Агенциите и Работодателите не са физически лица, поради което информацията, отнасяща се до тях, не съставлява лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Доколкото част от информацията за Потребителите би могла да се отнася до физическите лица-техни представители, то същата съставлява лични данни, които се събират в процеса на регистрацията. Предоставянето на тези лични данни е доброволно, като Администраторът обозначава задължителния или незадължителния характер на предоставяне на данните – ако Потребителите не желаят да предоставят съответните задължителни лични данни, на тях им се отказва възможността за регистрация, съответно и ползването на Услуги, достъпни единствено за регистрирани Потребители. Данните, които се събират от Администратора при регистрация на Потребителите, са посочените в т.т. 4.1. и 4.2. по-горе;
   2. Кандидатите са физически лица, поради което информацията отнасяща се до тях съставлява лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.Предоставянето на лични данни при процеса на регистрация е доброволно, като Администраторът обозначава задължителния или незадължителен характер на предоставените данни. Ако Потребителите не желаят да предоставят задължителните лични данни , на тях им се отказва възможността за регистрация , съответно и ползването на услуги, достъпни само за регистрирани потребители.Администраторът се задължава да използва личните данни единствено и само за целите на подбора.
   3. Администраторът има достъп до личните данни на кандидатите, регистрирали се директно в системата и на кандидатите на на Агенциите, които се събират посредством системата на Сайта чрез качване на автобиографиите на кандидатите и др.документи като препоръки, дипломи, сертификати . Предоставянето на тези лични данни е доброволно – ако кандидатите и Агенциите не желаят да предоставят съответните лични данни (автобиографиите), същите нямат възможност да ползват Услугите на Сайта и да изпращат кандидати по Позициите на Работодателите.
  3. Администраторът събира и обработва лични данни с цел осигуряване на възможност за качествено ползване на Сайта и на Услугите и за осигуряване на условия и възможност за надлежното изпълнение на задълженията на Потребителите във връзка с такова ползване.
  4. Използване и защита на лични данни:
   1. Обработваните от Администратора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителите, с изключение на случаите, когато личните данни са изискани от съдебни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред (напр. Закона за електронните съобщения, Закона за електронната търговия, Закона за министерство на вътрешните работи и др.). С оглед избягване на съмнение, следва да се посочи изрично, че Работодателите имат право на достъп до автобиографиите на кандидатите и няма да се считат за трети лица по отношение на съдържащите се в тях лични данни.
   2. С приемането на Общите условия, Потребителите се считат за уведомени за правата си по чл. 34а, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЗЛД, а именно: 1) да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг; 2) да бъдат уведомени, преди личните им данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като им бъде предоставена възможност да възразят срещу такова разкриване или използване.
   3. Администраторът осигурява на регистрираните Потребители постоянен достъп до личните им данни, налични в техните акаунти, както и възможност за редактирането им по всяко време. На Агенциите се осигурява техническа възможност за изтриване на качените автобиографии на техни кандидати по вече затворени Позиции.
   4. Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Администраторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на личните данни, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или противоправни действия на трети лица, както и в случаите, при които регистрираните Потребители сами са направили публично достъпни личните данни.
  5. Правата на Потребителите по чл. 26 и чл. 28а от Закона за защита на личните данни се осъществяват и с писмено заявление до Администратора, включително и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
 7. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
  1. Общите условия и съдържанието на Сайта са достъпни за Потребителите на български език. В случай че преведена на английски или друг език версия на Общите условия или съдържанието на Сайта противоречи на българската версия, водеща сила и предимство има българската версия.
  2. Администраторът може да измени Общите условия по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. Администраторът довежда до знанието на Потребителите извършените изменения чрез публикуването им на Сайта и/или чрез съобщение до регистрираните Потребители по електронна поща.
  3. Правото, приложимо към отношенията между Потребителите и Администратора по повод ползването на Сайта и Услугите, е българското право. Всички спорове, свързани с Услугите на Администратора, които не могат да се разрешат по приятелски начин, следва да се разрешават от компетентния съд на Р. България. За всички неуредени въпроси в отношенията между Агенциите и Работодателите се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р. България.
  4. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от разпоредбите на Общите условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на останалите разпоредби или на Общите условия като цяло.

  Общите условия са приети с решение на Администратора и влизат в сила от 01.10.2017 г.